Ubezpieczenia firmowe

ubezpieczenia

Ubezpieczenia Firm
- ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,
- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, w tym kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
- ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich
- pokrycie kosztów ochrony prawnej,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich pracowników.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:
- budynki, lokale i budowle w których prowadzisz działalność usługową, handlową lub produkcyjną,
- urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie całego zakładu, biura, środków obrotowych i środków transportu wewnętrznego,
- nakłady inwestycyjne,
- wartości pieniężne, w tym gotówka,
- mienie osób trzecich – przyjęte w celu wykonania usługi,
- mienie prywatne Twoich pracowników.
 
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w tym m.in:
- OC za produkt,
- OC pracodawcy,
- OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych,
- OC za podwykonawców,
- OC za mienie przyjęte w celu wykonania usługi
- i wiele innych.